Εγγραφή νέου μέλους
  Στοιχεία Κατοικίας

  Στοιχεία Εργασίας

  ∆ηλώνω ότι θα ενημερώνω το Ε∆∆Ε για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας μου (και ιδιαίτερα του e-mail μου) με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@ipma-greece.gr

  Επαγγελματική Εμπειρία (Περιγράψτε τις δύο πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας σας)

  Πρόσφατη Θέση 1:

  Πρόσφατη Θέση 2:

  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ξεκινώντας από τον υψηλότερο ακαδημαϊκό τίτλο)

  Άλλη Εκπαίδευση / Κατάρτιση (π.χ. Επαγγελμα)

  Αντικείμενα & Εφαρμογές Διαχείρισης με τα οποία έχετε ασχοληθεί (Μπορεί να είναι περισσότερες από μία)

  Τεχνικές ΧρονοπρογραμματισμούΕυρωπαϊκά Προγράμματα∆ιαχείριση ΠοιότηταςΕπίβλεψηΤεχνικών Έργων∆ιαχείριση Προμηθειών / Υλικών∆ιαχείριση ∆ημόσιων Έργων∆ιαχείριση Κόστους / ΚοστολόγησηΈργα Πληροφορικής∆ιαχείριση Ανθρώπινων ΠόρωνΈργα ∆ιοικ. Μεταρρύθμισης (Re-engineering)Συντονισμός - ∆ιοίκηση Ομάδας ΈργουΈργα Καινοτομίας - Έρευνας∆ιαχείριση Συμβάσεων∆ιαχείριση προγραμματων Κ.Π.Σ.Ανάπτυξη - ∆ιαχείριση Πληροφ/κών ΣυστημάτωνΆλλα:

  Με ποιές δραστηριότητες του ΕΔΔΕ σας ενδιαφέρει κυρίως να ασχοληθείτε; (Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές)

  Ενέργειες Προβολής - Προώθησης των σκοπών του Ε∆∆ΕΟργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια κλπ)∆ημιουργία / Προσαρμογή / Μετάφραση Εγχειριδίων, Προτύπων & Ορολογίας στα ΕλληνικάΠιστοποίηση Επαγγελματικών Ικανοτήτων Ατόμων / ΦορέωνΕκπαίδευση / Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού - ΣεμιναρίωνΣυμμετοχή σε Ομάδες ΕργασίαςΆλλες (μπορείτε να προτείνετε):

  Επιθυμώ να εγγραφώ στο ΕΔΔΕ ως (επιλέξτε ένα) - περιγραφή κατηγοριών μελών

  Τακτικό Μέλος 100€Πάρεδρο Μέλος 50€Συνδεδεμένο Μέλος 50€Young Crew Μέλος 15€*

  * Τα μέλη Young Crew λαμβάνουν έκπτωση 25,00€ στην πιστοποίηση Level D.

  Για την εγγραφή στο Ε∆∆Ε απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής και η καταβολή να γίνει στο λογαριασμό του Ε∆∆Ε (ALPHABANK, Αριθμός Λογαριασμού 104-00200-2015660, IBAN: GR06 0140 1040 1040 0200 2015660). Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να βάζετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας.

  Εχω καταθέσει το αναγκαίο ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΔΔΕΘα καταθέσω το ποσό άλλη στιγμή και θα σας αποστείλλω το αποδεικτικό με email

  Αποδεικτό Κατάθεσης (pdf)

  ∆ΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι διάβασα και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Ε∆∆Ε και ότι τα στοιχεία της παρούσας αίτησής μου είναι απολύτως αληθή.

  Επισυνάπτω συνοπτικό βιογραφικό μου σημείωμα και δηλώνω ότι τα στοιχεία του είναι απολύτως αληθή.
  Αντιλαμβάνομαι ότι η αίτησή μου θα εξεταστεί από το ∆Σ του Ε∆∆Ε αφού παραληφθούν τα πλήρη δικαιολογητικά και καταβληθούν το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά. Η αίτηση και τα επισυναπτόμενά της θα σταλούν ηλεκτρονικά (σε Word) με e-mail (info@ipma-greece.gr).